joi, 24 decembrie 2015

Grupul de rugaciune `` PRIETENII FRATELUI IEREMIA`` / Il gruppo di preghiera ‟AMICI DI FRA GEREMIA” / The prayer group „FRIENDS OF BLESSED JEREMIAH”Pace și bine!

Dragi prieteni, grupul ‟PRIETENII FRATELUI IEREMIA” nu vrea să fie o asociație, sau o organizație non profit, ci vrea să fie continuarea peste secole a grupului de rugăciune constituit de Fericitul Ieremia, pe când trăia în Mănăstirea din Sfântul Efrem cel Nou din Napoli. Noi, frații capucini, vrem să redăm viață acestui grup, propunându-l nu numai fraților ci tuturor creștinilor, indiferent de confesiune, precum și tuturor oamenilor de bună voință, dorim să-l propunem ca o fraternitate lărgită. Așadar, cu toții putem face parte din această fraternitate, indiferent de religie, culoare, limbă, cultură, vârstă ori condiție socială. Pentru a face parte din acest grup nu se cere o adeziune scrisă, ci o adeziune interioară.
Ziua de naștere a acestui grup este 25 decembrie, ziua nașterii lui Isus, ziua în care Dumnezeu a împlinit promisiunea făcută prin profetul Isaia, sintetizat atât de bine în numele pruncului care se va naște din Fecioara Maria ”EMANUEL – DUMNEZEU ESTE CU NOI”(7,14).
Sensul acestui grup este cel de a învăța să redescoperim prezența și primatul lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu și-a îndreptat nu numai privirea ci întreaga ființă către fiecare dintre noi, prin venirea lui Isus. În felul acesta, prin Isus, Dumnezeu este Dumnezeu cu mine și pentru mine, nu într-un mod egoist ci într-un mod personal. În Pruncul Isus toți am devenit fii ai aceluiași Tată plin de milostivire.
Rugăciune, afecțiunea și ajutorul concret sunt motivele care l-au animat pe fratele Ieremia cu multe secole în urmă să dea naștere acestui grup. Acestea sunt și motivele pentru care noi dorim să redăm naștere acestui grup.
Rugăciunea este pe primul loc. Rugăciunea de mulțumire, de laudă, de adorație și de cerere. Fratele Ieremia, era un frate franciscan-capucin, fidel ucenic al Sfântului Francisc și știa prea bine că tot ceea ce avem și ce suntem este darul lui Dumnezeu, ca atare se cuvine să începem mereu rugăciunea noastră prin a-i mulțumi lui Dumnezeu, pentru tot binele, mai ales pentru binele de care nu suntem conștienți și care este atât de prezent în viața noastră. Nu vom putea niciodată să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile sale, dar cu siguranță când o facem mai mulți, împreună, mulțumirea este mai mare și mai benefică nouă, și mai plăcută lui Dumnezeu. Rugăciunea de laudă pentru creație și pentru tot ce este frumos, rugăciunea de adorație prin care să ne arătăm iubirea și respectul ce le purtăm în inimi față de Dumnezeu. Și nu în ultimul rând rugăciunea de cerere, care, să fie înainte de toate îndreptată spre necesitățile fratelui care-mi stă aproape, sau mai departe, și apoi spre necesitățile mele. Vă invit să ne rugăm unul pentru altul și împreună pentru cei care au mai mare nevoie în anumite clipe sau zile. Să ne rugăm zilnic, dar mai ales să ne unim în rugăciune, din orice colț al lumii suntem, în ziua de luni, zi dedicată Fericitului Ieremia. Să ne comunicăm intențiile unii altora pentru ca rugăciunea să fie mai puternică și să ne unească. În Sanctuarul dedicat Fericitului Ieremia din Onești (România) vom celebra Liturghia în fiecare primă zi de luni din lună pentru toți cei care se alătură acestui grup și pentru toți binefăcătorii. Liturghia seva celebra la ora 18.30, ora locală, și poate fi urmărită în direct pe situl nostru ofmcapucini.ro
Afecțiunea. Să te știi iubit de Dumnezeu, de Sfânta Fecioară Maria, de îngeri, de sfinți și de oameni este cel mai frumos și cel mai important lucru. Știm cu toții, din proprie experiență, că fără iubire și afecțiune nu putem trăi. Știm cu toții că iubirea oferită și primită ne vindecă și ne dă curaj în momentele grele.
Ajutorul concret. Fratele Ieremia a slujit timp de 40 de ani ca infirmier și cerșetor. Ca infirmier, se dăruia întru totul celor bolnavi, ca cerșetor se îngrijea de cele necesare atât pentru frați cât mai ales pentru cei săraci. Suntem invitați cu toții să dăruim din darurile noastre, întâi de toate, din timpul nostru, iar cei care doresc și au posibilitatea, să dăruiască și din bunurile lor. Să ne ajutăm reciproc și să-i ajutăm și pe alții care își doresc să ajute. Fratele Ieremia spunea că atunci când facem un bine fraților noștri, Dumnezeu ne rămâne dator.
Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru inspirația de a da naștere Grupului ‟PRIETENII FRATELUI IEREMIA” și pentru toate inspirațiile sale bune.
Pace e bene!

Carissimi amici, il gruppo di preghiera ‟AMICI DI FRA GEREMIA” non vuole essere una associazione o una organizzazione non profit, ma vuole essere una continuazione oltre i secoli del gruppo di preghiera costituito dal Beato Geremia quando viveva nel Convento di Sant’ Eframo Nuovo di Napoli. Noi, fratti cappuccini, vogliamo ridare vita a questo gruppo e proporlo non solo ai fratti ma a tutti i credenti senza distinzione di confessione, ed anche a tutti gli uomini di buona volontà, vogliamo proporlo come una fraternità allargata. Dunque tutti possiamo far parte di questa fraternità senza distinzione di religione, colore, lingua, età o condizione sociale. Per far parte di questo gruppo non si chiede un’adesione scritta, ma un’adesione interiore.
Il giorno di nascita di questo gruppo è 25 dicembre, giorno di nascita di Gesù, giorno in cui Dio ha compiuto la promessa fatta attraverso il profeta Isaia, sintetizzato molto bene nel nome del bambino che nascerà dalla Vergine Maria: ‟EMMANUELE – DIO CON NOI”.
Il senso di questo gruppo è quello di imparare a scoprire la presenza e il primato di Dio nella nostra vita. Il Signore si è rivolto non solo lo sguardo ma tutta la sua persona verso ogni uno di noi con la venuta di Gesù. In questo modo, attraverso Gesù, Dio è Dio con me e per me, non in una maniera egoista ma in un modo personale. Nel Bambino Gesù tutti siamo diventati figli dello stesso Padre pieno di misericordia.
La preghiera, l’affettività e l’aiuto concreto sono le motivazioni che hanno portato fra Geremia tanti secoli fa di far nascere il gruppo di preghiera. Queste sono anche le motivazioni per cui noi vogliamo dar nascita a questo gruppo.
La preghiera è sul primo posto. La preghiera di ringraziamento, di lode, di adorazione e di richiesta. Fra Geremia era un frate francescano − cappuccino, un figlio di San Francesco e sapeva molto bene che tutto quello che siamo e abbiamo è donno di Dio, dunque è giusto iniziare sempre la nostra preghiera con un rendimento di grazie per tutto il bene ricevuto, e soprattutto per il bene che non vediamo. Non potremo mai ringraziare Dio per tutti i suoi beni, per tutte le sue grazie ma di certo quando lo facciamo insieme il nostro grazie è più forte e benefica per noi ed e più piacevole a Dio. La preghiera di lode per tutto il creato. La preghiera di adorazione per dire a Dio tutto il nostro rispetto e tutto il nostro amore. E poi la preghiera di richiesta, che deve essere fatta prima per i bisogni del fratello e della sorella e dopo per i nostri bisogni. Vi invito di pregare uno per l’altro ed insieme per quelli che hanno più bisogno in qualche momento della loro vita. Preghiamo ogni giorno, ma soprattutto vi invito di unirci in preghiera da ogni angolo della terra dove siamo il giorno di lunedì, giorno dedicato al Beato Geremia. Comunichiamoci le intenzioni per che la preghiera sia più forte e ci unisca. Nel Santuario dedicato al Beato Geremia di Onesti (Romania) celebreremo la messa ogni primo lunedì di ogni mese per tutti quelli che fanno parte di questo gruppo e per tutti i benefattori. La messa sarà alle ore 18.30, ora locale, e può essere seguita in diretta sul sito dei fratti cappuccini (ofmcapucini.ro)
L’affetto. Essere amato da Dio, dalla Beata Vergine Maria, dagli angeli, dai santi e dagli uomini è la cosa più bella e più importante. Lo sappiamo tutti, per l’esperienza che senza amore e affetto non possiamo vivere. L’amore offerto e ricevuto ci guarisce e ci dona coraggio nei momenti difficili.
L’aiuto concreto. Fra Geremia è vissuto per 40 anni come infermiere e come questuante. Come infermiere si curava con tanta attenzione dei malati, come questuante si preoccupava di tutto quello che era necessario ai fratti e ai poveri. Siamo invitati di donare i nostri donni, le nostre capacità, il nostro tempo e quelli che desiderano e hanno le possibilità dai loro beni. Aiutiamoci avvicenda ed aiutiamo anche quelli che vogliono aiutare gli altri. Fra Geremia diceva che quando facciamo un bene al nostro fratello, Dio ci è debitore.
Ringraziamo il Signore per l’ispirazione del Gruppo ‟AMICI DI FRA GEREMIA” e per tutte le sue buone ispirazioni.  Peace and Good!

Dear friends, the group of prayer „Friends of Blessed Jeremiah” does not want to be an association or a non-profit organization, but wishes to be the continuation over centuries of the group established by Blessed Jeremiah while he was living his friar life in the Saint Ephrem in Naples. We, the capuchin friars, want to give life again to this group, proposing it not only to the friars but also to all the Christians of every confession, as well as to all the good willing people, like an extended brotherhood. We can all be part of this fraternity, no matter the religion, the color, the language, the culture, the age or the social condition. In order to be part of this group there is no need of a written adhesion, but only an inner adhesion.
The birthday of this group is December 25th, the day Jesus Christ was born, the day God fulfilled his promise made through Isaiah the prophet, synthetized so well in the name of the child that was to be born from the Virgin Mary: “Emanuel – God is with us”.
The reason of this group is learning to rediscover the presence and the primate of God in our life. God revealed not only his eyes but also his entire being to each of us by sending his son, Jesus. This is how God is God with me and for me, not in an egoistic way, but in a personal one. In Jesus, the child, everyone became son of the same Father, full of mercy.
Prayer, affection and concrete help are the reasons that animated Blessed Jeremiah a long time ago to give birth to this group. These are also the reasons for which we want to give birth again to this group.
The prayer occupies the first place. Prayer of gratification, praise, adoration and request. Blessed Jeremiah was a Franciscan capuchin friar, loyal disciple of saint Francis, and he knew very well that everything we have and we are is God’s gift. This is why we must always begin our prayer by being grateful to God for all the good, especially for the good we are not aware of and that is countless in our life. We will never be able to thank God for all his gifts and benevolences, but I am sure that if we thank him together, as a family, our gratefulness is greater, more beneficial for us and more agreeable to God. The praise for the creation and or everything that is beautiful, the prayer of adoration to show our love and respect towards God. And last but not least, the prayer of request, that should be done, most of all, for the needs of the brother next to me, and after that for my own needs. I invite you all to pray one for each other and together for the ones that need the most our prayer in certain days or moments. Let’s pray every day, let’s get united in prayer from every corner of the world on each Monday, the special day dedicated to blessed Jeremiah. Let’s communicate our intentions so that our prayer is stronger and may keep us united. At the Blessed Jeremiah Sanctuary from Oneşti (Romania), every first Monday of the month, we shall celebrate the holy mass for all those who want to join this group and for all our benefactors. This mass will be celebrated at 6 PM (local time) and can be seen live online on our website: www.ofmcapucini.ro
Affection. To know that God loves you, Virgin Mary loves you, the angels love you, all the saints and the other people. This might be the greatest and the most important thing. We all know that we cannot live without love and affection. We all know that the offered and received love heals us and gives us courage during the difficult moments.
Concrete help. Blessed Jeremiah served for almost 40 years as a mendicant and infirmarian. He was offering himself for the sic brothers and he was asking for help in order to procure everything was necessary for the friars and most of all for the poor. We are all invited to give from our gifts, first a little time of ours, and those who want and have the possibility, from their goods. Let’s help one each other and let’s help all those who wish to help. Blessed Jeremiah said that when we do a good thing to one of our brothers, God becomes our debtor.
Let’s thank God for the inspiration of giving birth to the “Friends of Blessed Jeremiah” Group and for all His inspirations!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu